اجرای دستور استاندار برای تعطیلی مدارس تخریبی کردستان امکان‌پذیر نیست

اجرای دستور استاندار برای تعطیلی مدارس تخریبی کردستان امکان‌پذیر نیست

سال آینده کمبود دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان کردستان باید جبران شود

سال آینده کمبود دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان کردستان باید جبران شود